සූර්ය බල සංග්‍රාමය

වසර 2050 වන විට ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය කරන සම්පුර්ණ විදුලිය ප්‍රමාණය දේශීය පුනර්ජනනීය මුලාශ්‍ර වලින් ලබාගැනීම රජයේ අපේක්ෂාවයි.

මේ සඳහා මූලික පියවරක් ලෙස විදුලි පාරිභෝගිකයන් ද විදුලි නිෂ්පාදකයන් වශයෙන් විදුලි ජනන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කර ගනිමින් තම නිවෙස්වල වහල මත ඉදිකෙරෙන කුඩා සූර්ය බලාගාර ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් ‘සූර්ය බල සංග්‍රාමය’ නමින් ක්‍රියාවලියට නංවයි. මේ යටතේ විදුලි පාරිභෝගිකයින් මිලියනයක් විදුලි නිෂ්පාදකයින් බවට පත් කිරීමට අපේක්ෂිත අතර, නිෂ්පාදනය කර ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරනු ලබන අතිරික්ත විදුලිය සඳහා රජය විසින් ගෙවීම් කිරීමටද නියමිතය.

ඕනෑම විදුලි පාරිභෝගිකයෙකුටම, මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ තම වහලය සූර්ය විදුලි බලාගාරයක් බවට පත් කල හැකියි. 2020 වසර වන විට 200 MW ක් හා 2025 වසර වන විට 1000 MW ක් ධාරිතාවයෙන් යුතු සූර්ය බල විදුලිය නිපදවීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

ශුද්ධ මණුකරන ක්‍රමය

වහල මත සවිකරන සූර්ය පැනල මගින් ජනනය කරන විදුලි ඒකක ගණන, පරිභෝජනය කරන විදුලි ඒකක ගණනට වඩා අඩුනම් එම වෙනසට පමණක් පාරිභෝගිකයා විසින් විදුලි බල මණ්ඩලයට මුදල් ගෙවීම

(ජනනය කරන ඒකක ප්‍රමාණයේ අතිරික්තයක් ඇත්නම් හිඟ අවස්ථාවන් වලදී හිලවු කිරීමට එම ශේෂය ඉදිරියට ගෙන යාමට හැක. මෙහිදී නිවාස හිමියන් අතට මුදල් ලැබීමක් සිදුවන්නේ නැත.) වැඩි විස්තර සඳහා

ශුද්ධ ගිණුම්කරන ක්‍රමය

වහල මත සවි කරන සූර්ය පැනල මගින් ජනනය කරන විදුලි ඒකක ගණන නිවාස හිමියා විසින් පාවිච්චි කරන ලද විදුලි ඒකක ගණනට වඩා වැඩිනම් අතිරික්ත ඒකක ප්‍රමාණය සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් පහත වගුවේ සඳහන් පරිදි නිවාස හිමියාට මුදල් ගෙවීම කරයි.

(නිවසේ ජනනය කල විදුලි ප්‍රමාණය භාවිතා කල ප්‍රමාණයට අඩුනම් වෙනසට ගෙහිමියා මණ්ඩලයට ගෙවීම් කල යුතුය.)

කුඩා සුර්ය බලශක්ති නිෂ්පාදක

වහල මත සවි කරන සූර්ය පැනල මගින් නිෂ්පාදනය කරන සම්පුර්ණ විදුලි ඒකක ගණන විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් පහත වගුවේ සඳහන් මිලගණන් පරිදි නිවාස හිමියාගෙන් මිලදී ගෙන ගෙවීම් සිදුකරනු ලබයි.

නිවසේ බිල්පත දැනට ගෙවන පරිදිම ගණන කර ගෙහිමියා විසින් මණ්ඩලයට ගෙවීම් සිදුකල යුතුය

කාල සීමාව ඒකක මිල රු.
1 මුල් අවුරුදු 7 සඳහා 22.00
2 අවුරුදු 8 සිට 20 දක්වා 15.50

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය හා LECO ආයතනය මගින් අතිරේක විදුලිය වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභීන් වෙත ගෙවීම් සිදුකරන ආකාරය.තව කියවන්න